آقای دکتر حسن مدرس زاده

Dr. hassan modareszadeh

دکترای فیزیولوژی گیاهی

Researcher ID: (106725)

29
16
4
5
7
6
1
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و غلظت روی و آهن دانه در گیاه گندم (Triticum aestivum L.)تحت تاثیر برهمکنش منابع تامین نیتروژن و روی ارائه شده در دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (1399)
 • بررسی اثر منابع تامین نیتروژن و روی و برهمکنش این دو عنصر بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه گندم (.Triticm aestivum L) ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی (1398)
 • بررسی رابطه بین رفتار فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه گندم (Triticm aestivum L.) با استفاده از منابع تامین نیتروژن و روی و برهمکنش این عناصر ارائه شده در کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری (1398)
 • بررسی رابطه آنتاگونیستی جذب روی و آهن در دانه گیاه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تاثیر منابع تامین نیتروژن و روی ارائه شده در کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری (1398)
 • بررسی تطبیقی جامعه حق محور لیبرال و جامعه کرامت محور دینی ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی (1395)
 • بررسی تطبیقی جامعه دینی و جامعه لیبرال از منظر حقوق انسانی ارائه شده در کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی (1395)
 • Modareszadeh, hassan, Mir, iraj, The comparative study of Libral Right-based society and Religious dignity-based society.1 st International Conference on Socio-Cultural Studies and Religious Research-Ghdir, Rasht, May19, 2016 (2016)
 • مدرس زاده، حسن،بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و غلظت روی و آهن دانه در گیاه گندم (.Triticum aestivum L) تحت تاثیر برهمکنش منابع تامین نیتروژن و روی، دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (1398)
 • مدرس زاده، حسن، رضایی،م.، عجم نوروزی، ح.، محمود جانلو، م.، بررسی رابطه بین رفتار فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه گندم(.Triticum aestivum L) با استفاده از منابع تامین نیتروژن و روی و برهمکنش این عناصر ، کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری، تهران (1398)
 • مدرس زاده، حسن، بررسی رابطه آنتاگونیستی جذب روی و آهن در دانه گیاه گندم () تحت تاثیر منابع تامین نیتروژن و روی. کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری، تهران (1398)
 • مدرس زاده، حسن، تغییرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم سویا (.Glycine max L) به منظور سازگاری در برابر تنش غرقابی و خشکی، همایش منطقه ای زراعت در شرایط تنش های محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، اسفند ماه 87 (1387)
 • مدرس زاده، حسن،رضایی، م. و قربانلی، م .بررسی رابطه بین میزان پروتئین و پرولین در دو رقم سویا(.Glycine max L) تحت تنش خشکی و غرقابی، همایش منطقه ای زراعت در شرایط تنش های محیطی،دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، 4 اسفندماه (1387)
 • مدرس زاده، حسن،رضایی، م. و قربانلی، م .بررسی رابطه بین میزان پروتئین و پرولین در دو رقم سویا(.Glycine max L) تحت تنش خشکی و غرقابی، دومین همایش منطقه ای چشم اندازی به کشاورزی شمال غرب کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، 2 دی ماه (1387)
 • مدرس زاده، حسن،رضایی، م. و قربانلی، م .تغییرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم سویا (.Glycine max L) به منظور سازگاری در برابر تنش غرقابی و خشکی، همایش منطقه ای زراعت در شرایط تنش های محیطی،دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، 4 اسفندماه (1387)
 • مدرس زاده، حسن،رضایی، م. و قربانلی، م. بررسی رابطه آنتاگونیستی اسمولیت ها در مقاومت فیزیولوزیک دو ژنوتیپ سویا (پرشینگ و DPX ) تحت تنش آبی، نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا ورامین، 25 آذرماه (1386)
 • مدرس زاده، حسن، رضایی، م. و قربانلی، م. مطالعه رفتار آنزیمی پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز در دو رقم سویا (.Glycine max L) تحت تنش آبی، نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا ورامین، 25 آذرماه (1386)
 • مدرس زاده، حسن، بررسی مقاومت دو رقم سویا (.Glycine max L) در برابر تنش خشکی با تاکید بر نقش محلول های سازشی، ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 8 آذرماه 1386 (1386)
 • مدرس زاده، حسن، مطالعه رفتار آنزیمی پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز در دو رقم سویا (.Glycine max L) تحت تنش آبی، ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 7 و 8 آذرماه (1386)
 • مدرس زاده، حسن، بررسی رابطه آنتاگونیستی اسمولیت ها در مقاومت فیزیولوزیک دو ژنوتیپ سویا (پرشینگ و DPX ) تحت تنش آبی، ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 7 و 8 آذرماه (1386)
 • مدرس زاده، حسن،رضایی، م. و قربانلی، م .، سازگاری مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم سویا (Glycine max L.) در برابر تنش های آبی ( غرقابی و خشکی). نخستین همایش ملی دستاورد های نوین در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، 26 آذرماه (1386)
 • مدرس زاده، حسن، مطالعه رفتار آنزیمی پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز در دو رقم سویا (.Glycine max L) تحت تنش آبی، اولین همایش منطقه ای آگروفیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 22 آذرماه 1386 (1386)
 • مدرس زاده، حسن. بررسی رابطه آنتاگونیستی اسمولیت ها در مقاومت فیزیولوزیک دو ژنوتیپ سویا (پرشینگ و DPX ) تحت تنش آبی، اولین همایش منطقه ای آگروفیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 23 آذرماه 1386 (1386)
 • مدرس زاده، حسن، بررسی مقاومت دو رقم سویا (.Glycine max L) در برابر تنش خشکی با تاکید بر نقش محلول های سازشی، اولین همایش منطقه ای آگروفیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 23 آذرماه 1386 (1386)
 • مدرس زاده، حسن،رضایی، م. و قربانلی، م. بررسی تغییرات آمینواسید پرولین و سازگاری مورفولوژیکی دو واریته سویا تحت تنش آبی، همایش علمی منطقه ای بهینه سازی کمیت و کیفیت محصولات دیم، کرمانشاه، 1385 (1385)
 • مدرس زاده، حسن، اثر استرس آبی ( غرقابی و خشکی) بر روی مقدار محلول های سازشی، روابط آبی و ویژگی های مورفولوزیکی دو رقم سویا (Glycine max L.). دومین همایش منطقه ای علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان اصفهان، 18 آبان ماه (1385)
 • مدرس زاده، حسن،رضایی، م. و قربانلی، م .، اثر استرس آبی بر روی مقدار محلول های سازشی، روابط آبی و ویژگی های مورفولوژیکی دو رقم سویا (Glycine max L.). پنجمین همایش سراسری علوم پایه باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، 17 آبان ماه (1385)
 • مدرس زاده، حسن،رضایی، م. و قربانلی، م .، بررسی نقش قندهای محلول و پرولین در مقاومت دو رقم سویا (Glycine max L.). همایش یافته های نوین کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، 11 دی ماه (1385)
 • مدرس زاده، حسن،رضایی، م. و قربانلی، م .، بررسی مقاومت دو رقم سویا (.Glycine max L) در برابر تنش خشکی با تاکید بر نقش محلول های سازشی، همایش منطقه ای بهینه سازی کمیت و کیفیت محصولات زراعی دیم، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و ایلام، آذرماه 85 (1385)
 • مدرس زاده، حسن، نقش سیستمین و دیفنسین در دفاع گیاهان، اولین کنفرانس آموزش زیست شناسی ایران، گرگان، 1384 (1384)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب جمهوری اسلامی و سیاست مدن (مجموعه مقالات) (انتشارات نوروزی) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه بررسی اثر منابع تامین نیتروژن و روی و برهمکنش این دو عنصر بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه گندم (Triticm aestivum L.) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی تطبیقی جامعه حق محور لیبرال و جامعه کرامت محور دینی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر) - 1392 - فارسی
 • پایان نامه اثر استرس آبی ( غرقابی - خشکی) بر جنبه های مختلف رشد و فیزیولوژیکی دو رقم سویا (پرشینگ وDPX) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان) - 1385 - فارسی

سوابق استادی

 • استادیار دانشگاه فرهنگیان(1402-تاکنون )
 • استاد مدعو فرهنگیان(1401-1402)
 • استادیار آزاد اسلامی واحد گرگان(1393-1394)

تحصیلات تخصصی

 • دکتری حرفه ای فیزیولوژی گیاهی آزاد اسلامی گرگان1393-1399
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی - اندیشه های سیاسی در اسلام آزاد اسلامی آزاد شهر1389-1391
 • کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی آزاد اسلامی گرگان1383-1385
 • کاردانی آموزش زبان انگلیسی آزاد اسلامی قائم شهر1379-1381
 • کارشناسی دبیری زیست شناسی رازی کرمانشاه1374-1377

سوابق شغلی و تخصصی

 • دبیری زیست شناسی (1377-تاکنون)
 • عضویت در شورای اسلامی شهر جلین (1386-1396)
 • مشاور جوان مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان (1388-1393)
 • رئیس مرکز استعدادهای درخشان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان (1390-1392)
 • مدیریت آموزش و پرورش گرگان (1402)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه فرهنگیان (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در حق التدریس دانشگاه ازاد اسلامی واحد آق قلا (1394-1394)

جوایز و افتخارات

 • معلم نمونه استان گلستان (1396)
 • معلم نمونه شهرستان گرگان (1394)
 • رتبه دوم مسابقات شطرنج کارکنان حراست ادارت کل استان گلستان (1392)
 • مشاور جوان برتر کشور (1391)
 • معلم نمونه شهرستان آق قلا (1390)
 • رتبه اول مسابقات قرائت قرآن در بخش ترتیل در بین کارکنان حراست آموزش و پرورش استان گلستان