آقای مهندس علی ایرانمنش

Engineer Ali Iranmanesh

دانشجوی ارشد مکانیک دانشگاه شیراز

Researcher ID: (106154)

5
1

تحصیلات تخصصی