آقای دکتر سعید علی پور

Dr. Saeed Alipour

استادیار گروه حسابداری و مدیر کل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (105241)

82
12
5
4
7
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب بررسی موارد خاص در حسابداری (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی) - 1402 - فارسی
 • کتاب شکاف بین تحقیقات و عملکرد حسابداری بخش عمومی- تحلیل بین المللی (جهاد دانشگاهی) - 1402 - فارسی
 • کتاب اصول حسابرسی 1 (جهاد دانشگاهی) - 1402 - فارسی
 • کتاب بودجه ریزی سبز در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (انتشارات راه دکتری) - 1400 - فارسی
 • کتاب حسابداری صنعتی 1 (شهر آشوب) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین (1395-1397)
 • سابقه تدریس در مدیر گروه حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی نوین اردبیل (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر کل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته تخصیص منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کارگروه تخصصی حقوقی و سلامت سازمانی واحد اردبیل (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کارگروه تخصصی کمیسیون معاملات واحد اردبیل (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین (1395-1397)