خانم مهندس زرقا فرخی

Engineer zargha farrokhi

دانشجوی کارشناسی ارشد

Researcher ID: (104761)

1

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد اسلامی کرج