مقالات دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی، دوره 38، شماره 64