دوفصلنامه نسیم خرد

nasimekherad

مجله «نسیم خرد» برپایه مصوبه ۶۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه ۵۶۹ جلسه ۱۲۹ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ کمیسیون نشریات علمی حوزه‌های علمیه، درجه «علمی پژوهشی» رتبه (ب) دریافت نمود. این ارتقاء رتبه شماره‌های ۱۴ و پس از آنرا فرا می‌گیرد و شماره‌های ۱ تا ۱۳ درجه «علمی ترویجی» رتبه (ج) دارند.

موضوع: فلسفه و زیرشاخه.های مرتبط با آن * ترتیب انتشار: دوفصل‌نامه

سیاست داوری: دوسویه ناشناس * متوسط زمان داوری: دو تا پنج ماه

سیاست پرهیز از سرقت علمی: سامانه مشابه‌یاب متون (سمیم نور)

دسترسی: رایگان (تمام متن) * هزینه انتشار: ۵۰۰.۰۰۰ تومان

The Journal"Breeze of the Wisdom", according the resolution No. 625 of the Supreme Council of the Cultural Revolution, and according to the resolution No. 573 of the Supreme Council of Islamic Seminaries, in the session No. 129 (13/6/2023) of the Commission of Scientific Publications of Seminary (Howzeh), received the "scientific-promotional" rank. and according the resolution No. 569 in the session No. 129 (2023/6/13) of the Commission of Scientific Publications of Seminary (Howzeh), received the "scientific-resaearch" rank.

Topic: Philosophy and related sub-disciplines * Publication order: bi-monthly

Arbitration policy: anonymous two-way * Average arbitration time: two to four months

The policy of scientific avoidance: a system similar to text finder (Samim Noor)

Access: Free (full text) * Publishing cost: 500,000 Tomans