کنفرانس منطقه ای سیرد

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 1363 مقالهکل صفحات: 8703درصد اصل مقالات: 90%کل استنادات: 16کل دریافت مقالات: 1114کل نمایش مقالات: 137174متوسط استناد مقاله: 1.17کل نویسندگان: 3922
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 9 دوره ثبت شده از کنفرانس منطقه ای سیرد روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

کنفرانس منطقه ای سیرد

روز برگزاری: 24 دی 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1393مجموعه مقالات کنفرانس منطقه ای سیرد
پژوهشگران ارائه کننده: 310
تعداد کل مقالات: 116
تعداد کل صفحات: 668
تعداد مقاله کامل: 88
تعداد نمایش مقالات: 74663
تعداد دریافت مقاله: 804
تعداد ارجاعات: 16
مقالات برتر کنفرانس منطقه ای سیرد: (تعداد دریافت)

دومین کنفرانس منطقه ای سیرد

روز برگزاری: 6 دی 1392برگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1401مجموعه مقالات دومین کنفرانس منطقه ای سیرد
پژوهشگران ارائه کننده: 319
تعداد کل مقالات: 111
تعداد کل صفحات: 693
تعداد مقاله کامل: 95
تعداد نمایش مقالات: 4445
تعداد دریافت مقاله: 10
تعداد ارجاعات: 0

سومین کنفرانس منطقه ای سیرد

روز برگزاری: 1 دی 1393برگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1401مجموعه مقالات سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
پژوهشگران ارائه کننده: 340
تعداد کل مقالات: 127
تعداد کل صفحات: 797
تعداد مقاله کامل: 116
تعداد نمایش مقالات: 5404
تعداد دریافت مقاله: 18
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر سومین کنفرانس منطقه ای سیرد: (تعداد دریافت)

چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد

روز برگزاری: 22 دی 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 23 تیر 1401مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد
پژوهشگران ارائه کننده: 262
تعداد کل مقالات: 94
تعداد کل صفحات: 625
تعداد مقاله کامل: 89
تعداد نمایش مقالات: 4057
تعداد دریافت مقاله: 14
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد: (تعداد دریافت)

پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد

روز برگزاری: 28 دی 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
پژوهشگران ارائه کننده: 558
تعداد کل مقالات: 195
تعداد کل صفحات: 1236
تعداد مقاله کامل: 182
تعداد نمایش مقالات: 8804
تعداد دریافت مقاله: 32
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد: (تعداد دریافت)

ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد

روز برگزاری: 10 اسفند 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1401مجموعه مقالات ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد
پژوهشگران ارائه کننده: 427
تعداد کل مقالات: 159
تعداد کل صفحات: 1045
تعداد مقاله کامل: 149
تعداد نمایش مقالات: 8115
تعداد دریافت مقاله: 38
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد: (تعداد دریافت)

هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد

روز برگزاری: 10 اسفند 1398برگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد
پژوهشگران ارائه کننده: 533
تعداد کل مقالات: 176
تعداد کل صفحات: 1194
تعداد مقاله کامل: 162
تعداد نمایش مقالات: 7696
تعداد دریافت مقاله: 43
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد: (تعداد دریافت)

هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد

روز برگزاری: 4 اسفند 1399برگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1401مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد
پژوهشگران ارائه کننده: 701
تعداد کل مقالات: 238
تعداد کل صفحات: 1491
تعداد مقاله کامل: 216
تعداد نمایش مقالات: 13418
تعداد دریافت مقاله: 77
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد: (تعداد دریافت)

نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد

روز برگزاری: 28 دی 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401مجموعه مقالات نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد
پژوهشگران ارائه کننده: 472
تعداد کل مقالات: 147
تعداد کل صفحات: 954
تعداد مقاله کامل: 134
تعداد نمایش مقالات: 10572
تعداد دریافت مقاله: 78
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد: (تعداد دریافت)