مقالات مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، دوره 29، شماره 1