مقالات فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره 34، شماره 151