مقالات نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان، دوره 16، شماره 31