مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار، دوره 1، شماره 3