سخنرانی علمی: کرسی علمی-ترویجی بررسی و معرفی مدل جدید واکسیناسیون اجتماعی

Extension scientific chair (review and introduction of the new model of Social Vaccination)

کرسی علمی-ترویجی بررسی و معرفی مدل جدید واکسیناسیون اجتماعی روز چهارشنبه، 7 اردیبهشت، 1401 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: سلامت

برگزار کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی, دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران

کرسی علمی-ترویجی بررسی و معرفی مدل جدید واکسیناسیون اجتماعی که از سوی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود به معرفی کامل مدل واکسیناسیون اجتماعی می پردازد. واکسیناسیون اجتماعی با داشتن مفاهیم متعددی چون باکتری اجتماعی، واکسن اجتماعی، نسبیت پیشگیری اجتماعی، نسبیت این همانی، پزشک اجتماعی، جامعه سالم، جامعه بیمار و ... توضیح می دهد که جوامع چگونه تغییر می کنند و در کشاکش این تغییر چه مواردی بدون تغییر همچنان برجای خواهند ماند. واکسیناسیون اجتماعی مبتنی بر تشبیه بوده و نسخه اولیه آن سال ۱۳۹۹ ه.ش در گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز معرفی و بررسی شده است. در واکسیناسیون اجتماعی هسته بحث این است که " جوامع گاهی برای مبارزه با عنصر نامطلوب، از حالت تغییر یافته آن عنصر نامطلوب استفاده می کنند". این مدل به دلیل انعطاف ساختاری خود می تواند با تجارب انسان ها در جوامع مختلف و در حوزه های خرد و کلان به کار رود. نقد هایی تا کنون پیرامون مدل اقامه شده است اما کلیت مدل مورد توافق پژوهشگران علوم اجتماعی است. این مدل بیشترین تاثیر را از علم پزشکی گرفته و اولین بار توسط سعید مبین شهیر معرفی شده است. Scientific-promotional chair The study and introduction of the new model of social vaccination will be held by the University and the Higher Institute of National Defense and Strategic Research, the Secretariat of the Board for Supporting Theory, Criticism and Debate of the Supreme Council of the Cultural Revolution and the Iranian Political Sociology Association. Social vaccination with several concepts such as social bacteria, social vaccine, social prevention relativity, relativity, social physician, healthy society, sick society, etc. explains how societies change and what elements will remain unchanged Social vaccination is based on simile and its initial version was introduced and studied in the Department of Social Sciences of Tabriz University in ۲۰۲۰. At the core of social vaccination, the argument is that "societies sometimes use a modified version of that undesirable element to combat the undesirable element." Due to its structural flexibility, this model can be used with human experiences in different societies and in micro and macro areas. Criticisms have been leveled at the model so far, but the overall model is agreed upon by social scientists. This model is most influenced by medical science.

معرفی سخنرانان: صاحب کرسی و ارائه دهنده مدل: جناب آقای سعید مبین شهیر ناقدان: سرکار خانم دکتر فاطمه گلابی/ دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز جناب آقای دکتر رضا نصیری حامد/ استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز مدیر کرسی: جناب آقای دکتر فرهاد بیانی/ استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری Chair Owner and Provider Mr. Saeed Mobayyen Shahir Critics Dr. Fatemeh Golabi / Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Tabriz Dr. Reza Nasiri Hamed / Assistant Professor, Department of Political Science, University of Tabriz Chair Manager Dr. Farhad Bayani / Assistant Professor, Institute of Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology

کرسی علمی-ترویجی بررسی و معرفی مدل جدید واکسیناسیون اجتماعی که از سوی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود به معرفی کامل مدل واکسیناسیون اجتماعی می پردازد. واکسیناسیون اجتماعی با داشتن مفاهیم متعددی چون باکتری اجتماعی، واکسن اجتماعی، نسبیت پیشگیری اجتماعی، نسبیت این همانی، پزشک اجتماعی، جامعه سالم، جامعه بیمار و ... توضیح می دهد که جوامع چگونه تغییر می کنند و در کشاکش این تغییر چه مواردی بدون تغییر همچنان برجای خواهند ماند. واکسیناسیون اجتماعی مبتنی بر تشبیه بوده و نسخه اولیه آن سال 1399 ه.ش در گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز معرفی و بررسی شده است. در واکسیناسیون اجتماعی هسته بحث این است که " جوامع گاهی برای مبارزه با عنصر نامطلوب، از حالت تغییر یافته آن عنصر نامطلوب استفاده می کنند". این مدل به دلیل انعطاف ساختاری خود می تواند با تجارب انسان ها در جوامع مختلف و در حوزه های خرد و کلان به کار رود. نقد هایی تا کنون پیرامون مدل اقامه شده است اما کلیت مدل مورد توافق پژوهشگران علوم اجتماعی است. این مدل بیشترین تاثیر را از علم پزشکی گرفته و اولین بار توسط سعید مبیّن شهیر معرفی شده است. Scientific-promotional chair The study and introduction of the new model of social vaccination will be held by the University and the Higher Institute of National Defense and Strategic Research, the Secretariat of the Board for Supporting Theory, Criticism and Debate of the Supreme Council of the Cultural Revolution and the Iranian Political Sociology Association. Social vaccination with several concepts such as social bacteria, social vaccine, social prevention relativity, relativity, social physician, healthy society, sick society, etc. explains how societies change and what elements will remain unchanged Social vaccination is based on simile and its initial version was introduced and studied in the Department of Social Sciences of Tabriz University in 2020. At the core of social vaccination, the argument is that "societies sometimes use a modified version of that undesirable element to combat the undesirable element." Due to its structural flexibility, this model can be used with human experiences in different societies and in micro and macro areas. Criticisms have been leveled at the model so far, but the overall model is agreed upon by social scientists. This model is most influenced by medical science.

معرفی سخنرانان: صاحب کرسی و ارائه دهنده مدل: جناب آقای سعید مبیّن شهیر ناقدان: سرکار خانم دکتر فاطمه گلابی/ دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز جناب آقای دکتر رضا نصیری حامد/ استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز مدیر کرسی: جناب آقای دکتر فرهاد بیانی/ استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری Chair Owner and Provider Mr. Saeed Mobayyen Shahir Critics Dr. Fatemeh Golabi / Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Tabriz Dr. Reza Nasiri Hamed / Assistant Professor, Department of Political Science, University of Tabriz Chair Manager Dr. Farhad Bayani / Assistant Professor, Institute of Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology

درج در سایت: 3 اردیبهشت 1401 - تعداد مشاهده 703 بار