مقالات مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات، دوره 13، شماره 4