مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع، دوره 9، شماره 1