مقالات فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری، دوره 3، شماره 9