دفاعیه ارشد: تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با مکمل یاری اسپیرولینا بر نیم رخ چربی و شاخص های قندی موش های صحرایی در معرض استانوزول

The effect of resistance training along with spirulina supplementation on lipid profile and glycemic index in rats exposed to stanozolol

تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با مکمل یاری اسپیرولینا بر نیم رخ چربی و شاخص های قندی موش های صحرایی در معرض استانوزول روز یکشنبه، 22 اسفند، 1400 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: پزشکی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

چکیده فارسی به همراه واژگان کلیدی: استانازول از مشتقات صناعی تستوسترون هستند. با توجه به اثرات مخرب AAS¬ها بر متابولیسم و عملکرد قلب، استفاده از مداخله¬هایی که به پیشگیری از بیماری¬های قلبی در مصرف کنندگان AAS منجر شود ضروری به نظر می-رسد، استفاده از گیاهان دارویی به عنوان جایگزین داروهای سنتتیک افزایش یافته است. اسپیرولینا گونه ای از مکمل گیاهی غنی از آنتی اکسیدان‌ها بوده و دارای مواد مغذی مانند اسید‌های چرب ضروری و مواد معدنی مورد نیاز بدن می باشد. اسپیرولینا تاثیر مفیدی در درمان بیماری‌هایی مثل سرطان ،چاقی، دیابت نوع دو، اختلالات کبدی ، التهاب بافت‌ها و مفاصل و افزایش سیستم ایمنی دارد. هدف ما بررسی اثر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با مکمل‌دهی اسپرولینا بر نیمرخ چربی و شاخص‌های گلایسمیک موش‌های صحرایی در معرض استانازول است . حال در اینجا سوال مطرح میشود که آیا یک دوره تمرین مقاومتی همراه با مکمل اسپرولینا تاثیر معنی داری بر شاخص‌های قندی و گلایسمیک موش‌های صحرایی در معرض استانازول دارد؟ به نظر میرسد که تمرین مقاومتی و مصرف اسپرولینا موجب بهبود نیمرخ چربی و شاخص‌های قندی در موش‌های صحرایی نر در معرض استانوزول میگردد . نتایج تحقیق حاضر نشان داد سطوح قند خون، مقاومت به انسولین و کلسترول در گروه (St) به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل(شم) بود. اما تفاوت معنی‌داری در مقادیر انسولین، TG، HDL و LDL در موش‌های صحرایی گروه کنترل و استانازول مشاهده نشد. واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی، اسپرولینا، نیمرخ چربی، شاخص¬های قندی، استانوزولول Abstract / Key Words: Stanazol is a synthetic derivative of testosterone. Due to the destructive effects of AAS¬s on metabolism and heart function, it seems necessary to use medicinal plants as an alternative to synthetic drugs. Spirulina is a type of herbal supplement rich in antioxidants and contains nutrients such as essential fatty acids and minerals needed by the body. Spirulina has a beneficial effect in treating diseases such as cancer, obesity, type ۲ diabetes, liver disorders, inflammation of tissues and joints, and boosting the immune system. Our aim was to evaluate the effect of a resistance training course with spirulina supplementation on fat profile and glycemic index of rats exposed to stanazol. The question now is whether a resistance training course with sprolina supplementation has a significant effect on the glycemic index and glycemic index of rats exposed to stanazol? Resistance training and sporulina consumption appear to improve fat profile and glucose parameters in male rats exposed to stanozol. The results of the present study showed that blood sugar levels, insulin resistance and cholesterol in the group (St) were significantly lower than the control group (sham). But no significant difference was observed in insulin, TG, HDL and LDL levels in control and stanazole rats. Keywords: Resistance training, spirulina, fat profile, sugar indices, stanozolol

 نگارنده: سمانه فرهناک استاد راهنما: خانم دکتر زهرا مصلی نژاد استاد مشاور:آقای دکتر یونس محمد زاده استاد داور: آقای دکتر سید ابراهیم حسینی

 Abstract / Key Words: Stanazol is a synthetic derivative of testosterone. Due to the destructive effects of AAS¬s on metabolism and heart function, it seems necessary to use medicinal plants as an alternative to synthetic drugs. Spirulina is a type of herbal supplement rich in antioxidants and contains nutrients such as essential fatty acids and minerals needed by the body. Spirulina has a beneficial effect in treating diseases such as cancer, obesity, type 2 diabetes, liver disorders, inflammation of tissues and joints, and boosting the immune system. Our aim was to evaluate the effect of a resistance training course with spirulina supplementation on fat profile and glycemic index of rats exposed to stanazol. The question now is whether a resistance training course with sprolina supplementation has a significant effect on the glycemic index and glycemic index of rats exposed to stanazol? Resistance training and sporulina consumption appear to improve fat profile and glucose parameters in male rats exposed to stanozol. The results of the present study showed that blood sugar levels, insulin resistance and cholesterol in the group (St) were significantly lower than the control group (sham). But no significant difference was observed in insulin, TG, HDL and LDL levels in control and stanazole rats. Keywords: Resistance training, spirulina, fat profile, sugar indices, stanozolol

درج در سایت: 21 اسفند 1400 - تعداد مشاهده 417 بار