دفاعیه ارشد: بررسی عوامل احتمالی تاثیرگذار بر عملکرد زانو در ورزشکاران بعد از عمل جراحی بازسازی لیگامان صلیبی قدامی

بررسی عوامل احتمالی تاثیرگذار بر عملکرد زانو در ورزشکاران بعد از عمل جراحی بازسازی لیگامان صلیبی قدامی روز شنبه، 21 اسفند، 1400 توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: طب ورزشی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

جامعه آماری پژوهش حاضر را ورزشکارانی تشکیل میداد که عمل جراحی بازسازی ACL را انجام داده بودند. نمونه آماری تحقیق را ۴۳ ورزشکار با دامنه سنی۴۳-۱۹ سال تشکیل می دهد که بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. عملکرد زانو توسط پرسشنامه پیامدهای استئوآرتریت و آسیب زانو (KOOS ) و میزان مشارکت ورزشی توسط مقیاس تگنر ارزیابی شد. مشخصات ورزشکاران همچون وزن، قد، شاخص توده بدنی و سطوح فعالیت آنها (تفریحی، رقابتی و نخبه) نیز ثبت شد. عادت سیگار کشیدن، ، نوع بافت پیوندی بکارگرفته شده و پای مبتلا نیز مشخص شد. نتایج مطالعه نشان داد که سن، شاخص توده بدنی، وزن و جنسیت ظرفیت پیش بینی مولفه های مختلف پیامد های عمل جراحی بازسازی ACL را دارند(P<۰.۰۵). سن توانایی پیش بینی ۲۹ درصد از تغییرات علائم و سفتی زانو و ۱۸ درصد از تغییرات کیفیت زندگی را دارد. شاخص توده بدنی توانایی پیش بینی ۲۹ درصد از تغییرات درد زانو، ۱۹ درصد از تغییرات علائم و سفتی زانو، ۱۷ درصد از تغییرات عملکرد زندگی روزمره ، ۱۹ درصد از تغییرات عملکرد ورزشی و همچنین ۱۳درصد از تغییرات کیفیت زندگی ورزشکاران را دارد(p<۰.۰۵). وزن تنها توانایی پیش بینی ۱۲ درصد از تغییرات عملکرد ورزشی ورزشکاران را دارد(P<۰.۰۵). جنسیت توانایی پیش بینی ۱۵ درصد از تغییرات عملکرد زندگی روزمره، ۱۳ درصد از عملکرد ورزشی و ۱۲درصد از تغییرات کیفیت زندگی ورزشکاران را دارد .

معرفی سخنرانان: مریم پیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

درج در سایت: 13 اسفند 1400 - تعداد مشاهده 424 بار