مقالات فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 9، شماره 33