مقالات فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 7، شماره 26