مقالات فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 12، شماره 45