مقالات فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 17، شماره 65