مقالات فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام، دوره 4، شماره 4