مقالات فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 8، شماره 2