مقالات فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 7، شماره 2