فصلنامه مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطلاعات مکانی ایران

Remote sensing engineering and spatial information management in Iran

انتشار نشریه مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطلاعات مکانی ایران از سال ۱۳۹۸ به صاحب امتیازی موسسه آموزش عالی حکمت قم آغاز شده است. این نشریه در حال حاضر به صورت فصلنامه منتشر می ­شود. این نشریه از دریافت مقالات اصیل که حاوی دستاوردهای جدید در زمینه ­های مهندسی سنجش از دور و اطلاعات مکانی و یا سایر زمینه­ های مرتبط بوده و یا حاوی مرور نقادانه پژوهش ­ها در زمینه های مرتبط باشد، استقبال می­ کند.

محورهای موضوعی فصلنامه

کاربرد سنجش از دور و GIS در؛

توسعه سیستم های مکانی
منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی
کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری
برنامه های کاربردی در تغییرات آب و هوایی زمین
برنامه های کاربردی در خطر بلایای طبیعی
برنامه های کاربردی در حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت
برنامه های کاربردی در مدیریت منابع آب
توسعه و آموزش علوم مکانی
زیرساخت اطلاعات مکانی و طبقه بندی