مقالات فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، دوره 23، شماره 80