دوفصلنامه کالبد شهر

The body of the city

دوفصلنامه کالبد شهر توسط دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با عمران و شهرسازی مقاله می پذیرد.