مقالات پژوهش در هنر و علوم انسانی، دوره 6، شماره 5