مقالات فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق، دوره 3، شماره 11