مقالات مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق، دوره 6، شماره 3