فصلنامه مدیران مبتکر

Innovative managers

نشریه علمی تخصصی “مدیران مبتکر” به صورت فصلنامه با دریافت مجوز شماره ۸۴۷۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱از وزارت متبوع که با هدف توسعه دانش مدیریت جامع در کشور، شناسایی راه های خلاقیت و نوآوری مدیریتی  در سازمانهای خصوصی و دولتی ایران و راه‌حل یابی برای آن و بهبود ، پیشرفت ، توسعه و دستیابی به شیوه‌های مدیریتی کارا و اثربخش در راستای تولید علم ، ارتقای سطح دانش صاحبنظران، طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش مدیریت ، کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، فنی و  ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی ، تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی مبادرت به انتشار  تجارب و مقاله‌های کاربردی و مروری تحلیلی در حوزه مدیریت  و نوآوری می نماید.