نشریه مطالعات مهندسی کامپیوتر آپادانا

Journal of Apadana Computer Engineering Studies

نشریه مطالعات مهندسی کامپیوتر آپادانا به صورت دوفصلنامه منتشر شده و به زبان فارسی مقاله می پذیرد:

حوزه های تحت پوشش:

۱. سیستم های اطلاعاتی پیشرفته-سیستم های چند رسانه‌‌ای

۲. سیستم‌های نرم ‌افزاری- طراحی و تولید نرم افزار

۳. الگوریتم‌ها و محاسبات-سیستم های اطلاعاتی

۴. سیستم‌های کامپیوتری- شبکه های کامپیوتر

۵. سیستم های چندعامله-سیستم‌های ‌هوشمند

۶. مهندسی نرم افزار و معماری نرم افزار

۷. نظریه محاسبه و محاسبات علمی

۸. معماری سیستم‌های کامپیوتری

۹. پایگاه داده عملیاتی و تحلیلی

۱۰. هوش مصنوعی و رباتیک

۱۱. شبکه و امنیت سیستم های کامپیوتر

۱۲. بلاک چین