فصلنامه روانشناسی زن

Psychology of Woman Quarterly

فصلنامه روانشناسی زن یک نشریه علمی، پژوهشی، و کاربردی در قلمروهای حوزه زنان و خانواده به صاحب امتیازی انجمن ایرانی نوآوری در درمان کاربردی خانواده است که با داوری دو سو ناشناس و دسترسی آزاد از سال ۱۳۹۹ با اهداف‌ و انگیزه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی حوزه زنان راه اندازی شده است. این مجله تلاش دارد برای ارتقاء علمی تلاش نماید که سبک ارائه نوشته ها در قالب گزارش فرآیند یک پژوهش علمی مبتنی بر ملاحظات روش شناختی امروزی را مورد تاکید مولفان مقالات قرار دهد. همچنین در قالب بررسی‌های فراتحلیلی به منظور دستیابی به صورت‌بندی‌های مفهومی نوین و در قالب برگردان‌های ناب آثار مولفان نامی و یا مربوط به تحلیل این نوع آثار باشد. یکی دیگر از مزایای مجله یکسان‌سازی اصطلاحات و کاربرد صحیح‌ترین کتابت تلفظ اسامی خارجی است و منابع و مآخذ، جدول‌ها، نمودارها، نمایاننده‌ها براساس راهنمای معیارهای جدید ارائه مقاله‌های علمی، که مجموعه‌ای از آنها توسطAPA تدوین می گردد .

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات