نشریه مطالعات حسابداری و مدیریت مالی آپادانا

Journal of Accounting and Financial Management Studies Apadana

نشریه مطالعات مدیریت مالی و حسابداری آپادانا، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که هدف اصلی آن توسعه‌ی دانش مدیریت مالی و حسابداری در کشور، آشنایی دانشجویان و محققین با مفاهیم این رشته و انتشار آخرین دستآوردهای علمی می باشد. این نشریه وابسته به گروه مدیریت مالی و حسابداری موسسه آموزش عالی آپادانا بوده و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید. این مجله امید دارد با فعالیت منظم، دستاوردهای علمی  دانشجویان و محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید. مقالات ارسالی برای این مجله به ‌صورت دوسویه ناشناس داوری می ‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

حوزه های تحت پوشش:

-      مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی ، خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی

-       مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی

-       مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات

-       مدیریت دانش پروژه و چالشهای سازمانهای پروژه محور

-       مدیریت فناوری اطلاعات

-       مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه

-       مدیریت زنجیره تامین

-       حسابرسی و مدیریت بنگاه اقتصادی

-       تبیین اهمیت و نقش دانش اقتصاد و مدیریت در توسعه کشور

-       مدیریت بازرگانی

-       مدیریت دولتی

-       مدیریت صنعتی

-       مدیریت مالی

-       مدیریت استراتژیک

-       مدیریت تحول

-       مدیریت ریسک

-       مدیریت کارآفرینی و نوآوری

-       حسابداری

-       حسابداری و حسابرسی مدیریت

-       حسابداری مالیاتی

-       حسابداری میانه

-       حسابداری صنعتی

-       مدیریت مالی

-       -اصول و تئوری های حسابداری

-       مدیریت گردشگری و هتلداری

-       قتصاد و توسعه

-       مدیریت مالی و حسابداری

-       صنعت، تولید و مدیریت تکنولوژی

-       بازاریابی و مدیریت کسب و کار

-       خلاقیت و نوآوری