نشریه روانشناسی نوین

Journal of Modern Psychology

"نشریه روان‌شناسی نوین"، فصلنامه‌ای به زبان انگلیسی (به همراه چکیده به زبان فارسی -انگلیسی) با دسترسی آزاد است که توسط موسسه آموزش عالی رحمان رامسر از سال ۱۴۰۰ و به‌صورت الکترونیکی منتشر می‌شود. در این نشریه در هر شماره حداقل ۶ مقاله منتشر می‌شود. انواع مقالات پذیرفته شده در این نشریه عبارتند از:

مقالات پژوهشی کمی

مقالات پژوهشی کیفی

یکی از مولفه های عصر مدرن اتکاء به تفکر علمی است. روانشناسی مدرن هم متاثر از پایه‌های فکری-فلسفی این عصر، نظریه پردازی در حوزه فرایندهای روانی را بر مبنای پژوهش‌های تجربی و مبتنی بر روش علمی بنا نهاده است. لذا نشریه روانشناسی نوین (Journal of Modern Psychology) با هدف ایجاد بستری برای نشر اندیشه ها و پژوهش های مبتنی بر تفکر و روش علمی در حوزه روانشناسی شخصیت، نابهنجاری و اجتماعی شروع به کار کرده است.

Journal of Modern Psychology, is an open access, English language (with abstracts in Persian-English) quarterly since 2021 and electronic format published by Rahman Institute of Higher Education. In this journal at least 6 articles are published in each issue of the journal.

The types of articles accepted are:

Quantitative research articles

Qualitative research articles

One of the elements of modern time is reliance on scientific thinking. With respect to thought provoking philosophical nature of the present time, Modern psychology has proposed theories in the field of psychological processes based on empirical studies. Hence Journal of Modern Psychology has been launched  to provide a space for scholars to publish thoughts and scientific studies in personality, abnormal and social psychology.