مقالات فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، دوره 7، شماره 1