مقالات مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، دوره 41، شماره 1