مقالات فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دوره 4، شماره 1