مقالات فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)، دوره 3، شماره 9