مقالات فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی، دوره 3، شماره 1