کارگاه آموزشی: چگونگی تجلی اسطوره در تاریخ ادبیات ایران

چگونگی تجلی اسطوره در تاریخ ادبیات ایران روز چهارشنبه، 31 شهریور، 1400 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: ادبیات

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
درج در سایت: 21 شهریور 1400 - تعداد مشاهده 146 بار