مقالات دوفصلنامه مدیریت بحران، دوره 9، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 18 مرداد 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 418