مقالات مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست، دوره 8، شماره 3