دوفصلنامه هفت آسمان

Seven Heavens

نشریه هفت آسمان فصلنامه ای در زمینه مطالعات ادیان و مذاهب است. قلمرو مسائل این نشریه، مطالعات ادیان و مذاهب مختلف است که حوزه های زیر را شامل می شود:

- تاریخ ادیان و مذاهب؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و حتی گاه افول ادیان و مذاهب در عرضه نظریات و تحلیل های علمی در این زمینه؛

- جغرافیای تاریخی ادیان و مذاهب؛ نگاه محققانه به محدوده جغرافیایی ادیان و مذاهب در طول تاریخ و قبض و بسط آنها در نواحی مختلف عالم.

- منابع حجیت در ادیان و مذاهب؛ بررسی تحلیلی و نقد متون مقدس ادیان و مذاهب و منبع شناسی آموزه ها، آداب و رسوم، اخلاق و حتی شعائرآن ها.

- اعتقادات؛ بررسی، تحلیل و نقد آموزه های اعتقادی ادیان و مذاهب در شاخه های مبدا شناسی، غایت شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، فرجام شناسی و ... .

- شعائر، احکام و اخلاقیات؛ بررسی تحلیلی و نظریه پردازی در ریشه شعائر دینی، تبیین ملاکات احکام عملی و نیز تبیین نظام اخلاقی.

- مطالعات تطبیقی در عرصه های فوق و ارائه نظریات تحلیلی در این زمینه.