دوفصلنامه هفت آسمان

نشریه هفت آسمان فصلنامه‌ای در زمینه مطالعات ادیان و مذاهب است. قلمرو مسائل این نشریه، مطالعات ادیان و مذاهب مختلف است که حوزه های زیر را شامل می‌شود:

-  تاریخ ادیان و مذاهب؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و حتی گاه افول ادیان و مذاهب در عرضه نظریات و تحلیل‌های علمی در این زمینه؛

-  جغرافیای تاریخی ادیان و مذاهب؛ نگاه محققانه به محدوده جغرافیایی ادیان و مذاهب در طول تاریخ و قبض و بسط آنها در نواحی مختلف عالم.

-  منابع حجیت در ادیان و مذاهب؛ بررسی تحلیلی و نقد متون مقدس ادیان و مذاهب و منبع‌شناسی آموزه‌ها، آداب و رسوم، اخلاق و حتی شعائرآن‌ها.

-  اعتقادات؛ بررسی، تحلیل و نقد آموزه‌های اعتقادی ادیان و مذاهب در شاخه‌های مبدا‌شناسی، غایت‌شناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی و ... .

-  شعائر، احکام و اخلاقیات؛ بررسی تحلیلی و نظریه‌پردازی در ریشه شعائر دینی، تبیین ملاکات احکام عملی و نیز تبیین نظام اخلاقی.

-  مطالعات تطبیقی در عرصه‌های فوق و ارائه نظریات تحلیلی در این زمینه.