دوفصلنامه شیعه پژوهی

Shi`a Pajoohi

بر اساس ابلاغیه شماره ۹۴۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی (کمیسیون نشریات علمی حوزه)، نشریه شیعه‌پژوهی دارای درجه علمی پژوهشی است.

نشریه شیعه پژوهی از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیلی استقبال می‌کند که در آن مطلب یا نظریه بدیعی در زمینه‌های تخصصی شیعه مطرح شده باشد؛ و از چاپ مقالات مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.

 -  تاریخ شیعه: بررسی و تحلیل ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی و تطورات تاریخی شیعه در عرصه‌های تاریخی، معرفتی و نیز مظاهر تمدنی آن.
- جغرافیای تاریخی شیعه: بررسی محدوده جغرافیای شیعه  در طول تاریخ و قبض و بسط آن در نواحی مختلف عالم.
- اعتقادات: بررسی و تحلیل آموزه‌های اعتقادی شیعه در گستره عام آن در عرصه‌های توحید، نبوت، امامت، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی و ... .
- شعائر، احکام، اخلاقیات و آموزه‌های معنوی شیعه.
- مطالعه تطبیقی در عرصه‌های ذکر شده و ارائه نظریات تحلیلی در این زمینه.

 

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)