مقالات مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی، دوره 11، شماره 43