مقالات فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 17، شماره 69