مقالات دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دوره 1، شماره 2