مقالات مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 18، شماره 72