مقالات فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی، دوره 34، شماره 4